Hướng dẫn sử dụng hệ thống sinh viên (QMC_E.Edu)

Cập nhật số điện thoại lớp (Chức năng này chỉ dành cho lớp trưởng)

Cập nhật số điện thoại các thành viên trong lớp

Chức năng